Chuyển tới nội dung

QĐ_ Trúng tuyển đến nhập học và phân lớp Thạc sĩ đợt 1 năm 2021

13.06.2021

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thí sinh trúng tuyển đến nhập học và phân lớp quản lý cho học viên trình độ thạc sĩ (danh sách chi tiết tại phụ lục kèm theo) thuộc các ngành: Khoa học môi trường (06HV); Quản lý đất đai (22HV); Quản lý tài nguyên và Môi trường (06HV).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng các phòng: Đào tạo, Công tác sinh viên, Kế hoạch tài chính; Trưởng các khoa: Môi trường, Quản lý đất đai, những Học viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác