Chuyển tới nội dung

Chức năng, nhiệm vụ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO, CHUYÊN VIÊN

PHÒNG ĐÀO TẠO

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Phòng Đào tạo đã được phê duyệt. Phòng Đào tạo xin thông báo các đơn vị trong trường về phân công nhiệm vụ của lãnh đạo và chuyên viên của Phòng từ tháng 1/2023, để các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện các mảng công việc của nhà trường, cụ thể như sau:

         I. Phân công nhiệm vụ lãnh đạo phòng:

  1. TS. Lưu Văn Huyền - Trưởng phòng Đào tạo

- Tham mưu và giúp Lãnh đạo trường trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến và tổ chức thực hiện chương trình, mục tiêu đào tạo.

 - Phụ trách các hoạt động đào tạo của phân hiệu trường tại Thanh Hóa

 - Quản lý việc tổ chức triển khai các Dự án thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

- Tham mưu và giúp Lãnh đạo trường trong công tác tuyển sinh các khóa, các hệ đào tạo trong trường; tuyển sinh song bằng. 

- Tham mưu Ban giám hiệu trong công tác tổ chức, xây dựng, triển khai các công việc liên quan đến đào tạo thạc sĩ tại trường.

 - Phụ trách công tác văn bằng - chứng chỉ. 

- Duyệt các văn bản của phòng Đào tạo gửi Ban giám hiệu, các đơn vị trong và ngoài Nhà trường.

 - Phụ trách kế hoạch, tiến độ đào tạo, thời khóa biểu cho các khóa, các hệ, các hình thức đào tạo của nhà trường. 

- Quản lý tổ chức học lại, học cải thiện điểm. 

- Đề xuất nhân sự, khen thưởng, kỷ luật CBNV trong phòng. 

- Đề xuất mua mới, thay thế, sửa chữa trang thiết bị phục vụ công tác của phòng.

- Quản lý việc chuyển trường cho sinh viên. 

- Phụ trách công tác quản lý điểm, bảo lưu kết quả học tập, quay trở lại học tập, xác nhận đính chính điểm thành phần, xác nhận điểm cho sinh viên. 

- Phụ trách, tổ chức triển khai hoạt động đào tạo, xét cảnh báo, xét sinh viên quá thời gian đào tạo, xét điều kiện bảo vệ luận văn, xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy, học viên trong Trường. 

- Lập kế hoạch, triển khai tổ chức công tác thi tốt nghiệp cho các khóa, các hệ đào tạo, thư ký hội đồng xét và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

 - Ký các văn bản theo uỷ quyền của Hiệu trưởng. 

- Phụ trách công tác cải cách hành chính, công tác văn thư, lưu trữ của Phòng. 

- Các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công. 

       2. TS. Bùi Thu Phương - Phó trưởng phòng

- Quản lý, tổ chức triển khai mở mới, cập nhật, điều chỉnh các chương trình đào tạo đại học, sau đại học.

- Phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các công việc liên quan đến kiểm định, đánh giá trường, đánh giá chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng giáo dục. 

- Quản lý việc thanh toán khối lượng giảng dạy của giảng viên. 

- Quản lý công tác giảng viên thỉnh giảng. 

- Quản lý công tác khảo sát do phòng phụ trách. 

- Quản lý việc xây dựng, phát triển các module liên quan đến nghiệp vụ đào tạo trên phần mềm đào tạo. 

- Quản lý công tác tổ chức thi kết thúc học phần cho các khoá, các lớp trong toàn trường. 

- Quản lý công tác tổ chức bế giảng, tốt nghiệp của học viên, sinh viên. 

- Tham gia Hội đồng khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên. 

- Xây dựng, tổng hợp các văn bản báo cáo của phòng Đào tạo gửi Ban giám hiệu, các đơn vị trong và ngoài Nhà trường. 

- Giám sát việc thực hiện các công việc, nhiệm vụ của các cá nhân hoặc bộ phận trong phòng có liên quan đến công việc được giao quản lý. 

- Ký một số loại thông báo, đề nghị liên quan đến các công việc được Trưởng phòng giao. 

- Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

II. Nhiệm vụ các chuyên viên trong phòng:

1. Bộ phận nghiệp vụ đào tạo đại học (do Trưởng phòng phụ trách trực tiếp)

1.1. ThS. Hoàng Thị Hà

- Phụ trách phần mềm đào tạo liên quan đến nghiệp vụ quản lý đào tạo. 

- Phụ trách tuyển sinh song bằng 

- Lập các kế hoạch và phụ trách triển khai các hoạt động nghiệp vụ đào tạo trong năm. 

- Tổng hợp dữ liệu từ các chuyên viên quản lý các ngành, soạn thảo các quyết định có liên quan như: xét cảnh bảo học tập, xét dự thi và công nhận tốt nghiệp, sinh viên quá thời gian đào tạo, các quyết định thể chất, quốc phòng,…

- Phụ trách phần mềm đào tạo liên quan đến nghiệp vụ quản lý đào tạo. 

- Phụ trách tuyển sinh song bằng 

- Lập các kế hoạch và phụ trách triển khai các hoạt động nghiệp vụ đào tạo trong năm. 

- Tổng hợp dữ liệu từ các chuyên viên quản lý các ngành, soạn thảo các quyết định có liên quan như: xét cảnh bảo học tập, xét dự thi và công nhận tốt nghiệp, sinh viên quá thời gian đào tạo, các quyết định thể chất, quốc phòng,…

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

1.2. ThS. Trịnh Thị Nhung

- Quản lý hoạt động đào tạo các ngành: Công nghệ thông tin, Logistic và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị khách sạn 

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công

1.3. ThS. Phạm Thị Quỳnh Anh

- - Quản lý hoạt động đào tạo ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Sinh học ứng dụng, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (từ khóa 11). 

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

1.4. ThS. Phạm Minh Ngọc 

- Quản lý hoạt động đào tạo các ngành: Quản lý đất đai, Bất động sản, Luật, Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật trắc địa bản đồ. 

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công. 

1.5. ThS. Hồ Thanh Sang 

- Quản lý hoạt động đào tạo các ngành: Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững, Khí tượng và khí hậu học, Thủy văn học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Ngôn ngữ Anh. 

- Phối hợp với đ/c Lê Trung Hiếu nhận điểm thi từ phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục 

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công. 

1.6. CN. Lê Trung Hiếu 

- Quản lý hoạt động đào tạo các ngành: Quản lý biển, Tài nguyên nước, Marketing 

- Phối hợp với đ/c Hồ Thanh Sang nhận điểm thi từ phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục 

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công. 

1.7. CN. Đinh Trung Hà 

- Quản lý hoạt động đào tạo các ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (từ khóa 10 trở về trước). 

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công. 

2. Bộ phận Kế hoạch, Thời khóa biểu trình độ đại học (do Trưởng phòng phụ trách trực tiếp) 

2.1. ThS. Đồng Sỹ Nguyên 

- Tổng hợp kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo trình độ đại học chính quy. 

- Xây dựng thời khóa biểu của tất cả các khóa trình độ đại học chính quy. 

- Quản lý phần mềm đăng ký học tín chỉ, lập kế hoạch và tổ chức cho sinh viên đăng ký học tín chỉ. 

- Lập kế hoạch và soạn thảo các quyết định cử sinh viên học giáo dục quốc phòng tại phân hiệu. 

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công. 

3. Bộ phận các dự án, nhiệm vụ chuyên môn (do Trưởng phòng phụ trách trực tiếp) 

3.1. ThS. Nguyễn Như Hải 

- Triển khai thực hiện các dự án nhiệm vụ chuyên môn: Xây dựng, mở mới các dự án nhiệm vụ chuyên môn; Quản lý, triển khai thực hiện các dự án nhiệm vụ chuyên môn; Báo cáo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng tháng; Quyết toán hàng năm các dự án nhiệm vụ chuyên môn… 

- Tham gia lựa chọn sách đưa vào sử dụng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ 

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công. 

4. Bộ phận hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ (do Trưởng phòng phụ trách trực tiếp) 

4.2. ThS. Vũ Ngân Phương 

- Triển khai hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ, thực hiện các dự án nhiệm vụ chuyên môn: Xây dựng, mở mới các dự án nhiệm vụ chuyên môn; Quản lý, triển khai thực hiện các dự án nhiệm vụ chuyên môn; Thẩm định chương trình đào tạo; Cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ; 

-Mở mới các ngành đào tạo; Báo cáo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng tháng; Quyết toán hàng năm các dự án nhiệm vụ chuyên môn…

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công. 

5. Bộ phận văn bằng, chứng chỉ (do Trưởng phòng phụ trách trực tiếp) 

5.1. ThS. Trương Đình Lộc 

- Lập hồ sơ và thực hiện các công việc liên quan đến cấp văn bằng chứng chỉ, hủy phôi bằng hàng năm. 

- Xác minh văn bằng, chứng chỉ của sinh viên, học viên trong Trường và thí sinh dự thi tuyển sinh vào Trường. 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động liên quan đến lễ bế giảng, tốt nghiệp của học viên, sinh viên. 

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công. 

6. Bộ phận Tổ chức thi và học lại, học cải thiện điểm (Trưởng phòng phụ trách công tác học lại; Phó trưởng phòng phụ trách công tác tổ chức thi) 

6.1. ThS. Trần Ánh Dương 

- Xây dựng lịch thi, tổ chức thi kết thúc học phần cho các khóa, các hệ đào tạo trong Trường. 

- Tổng hợp khối lượng coi thi của giảng viên. 

- Xây dựng kế hoạch, lập thời khóa biểu, tổ chức triển khai công tác học lại, học cải thiện điểm cho sinh viên các hệ đào tạo chính quy.

- Quản lý quỹ phòng học ngoài giờ hành chính.

 - Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công 

6.2. ThS. Trần Thị Phương Thảo 

- Phối hợp cùng đ.c Trần Ánh Dương trong công tác tổ chức thi, học lại… 

- Phối hợp cùng bộ phận tuyển sinh triển khai các nhiệm vụ liên quan công tác tuyển sinh. 

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công 

7. Bộ phận tuyển sinh (do Trưởng phòng phụ trách trực tiếp) 

7.1. ThS. Đinh Ngọc Hiếu 

- Triển khai các công việc liên quan Công nghệ thông tin trong tuyển sinh: Thao tác trên cổng thông tin, cơ sở dữ liệu trên phần mềm của Bộ giáo dục và Đào tạo. 

- Xây dựng báo cáo thống kê, tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh, Đề án tuyển sinh, hướng dẫn công tác tuyển sinh. 

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công. 

7.2. ThS. Nguyễn Việt Anh 

- Phối hợp cùng các đ/c Đinh Ngọc Hiếu và Nguyễn Thị Hồng Chuyên trong công tác tuyển sinh. 

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công. 

7.3. ThS. Nguyễn Thị Hồng Chuyên 

- Phối hợp cùng các đ/c Đinh Ngọc Hiếu và Nguyễn Việt Anh trong công tác tuyển sinh.

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công. 

8. Các công tác khác (do Phó Trưởng phòng phụ trách trực tiếp) 

8.1. ThS. Trần Thị Thanh Minh 

- Thực hiện tổng hợp kết quả khảo sát và lập báo cáo các nội dung khảo sát do phòng chủ trì. 

- Tổng hợp khối lượng giảng dạy của giảng viên toàn trường. 

- Quản lý và triển khai các hoạt động về giảng viên thỉnh giảng 

- Triển khai hoạt động xây dựng danh mục các học phần phải tích lũy và các học phần được công nhận chuyển đổi khi học cùng lúc hai chương trình đào tạo (song bằng). 

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công. 

8.2. KS. Đặng Thị Loan 

- Triển khai các hoạt động liên quan đến công tác kiểm định, đánh giá trường, đánh giá chương trình đào tạo; đảm bảo chất lượng đào tạo của phòng. 

- Xây dựng, triển khai kế hoạch so chuẩn, đối sánh chương trình đào tạo. 

- Thực hiện các công tác: Cải tiến và Đảm bảo chất lượng giáo dục sau đánh giá ngoài cấp CSGD; CTĐT. Thực hiện các Báo cáo định kỳ liên quan đến công tác Kiểm định CLGD. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công. 

8.3. CN. Phạm Thị Hạnh 

- Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ của phòng 

- Phối hợp trong công tác tổ chức thi kết thúc học phần cho các khóa, các hệ đào tạo trong Trường. 

- Phối hợp trong công tác tổng hợp khối lượng coi thi của giảng viên. 

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.