Chuyển tới nội dung

Chức năng, nhiệm vụ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO, CHUYÊN VIÊN

PHÒNG ĐÀO TẠO

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Phòng Đào tạo đã được phê duyệt. Phòng Đào tạo xin thông báo các đơn vị trong trường về phân công nhiệm vụ của lãnh đạo và chuyên viên của Phòng từ tháng 6/2021 để các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện các mảng công việc của nhà trường, cụ thể như sau:

         I. Phân công nhiệm vụ lãnh đạo phòng:

  1. TS. Lưu Văn Huyền - Trưởng phòng Đào tạo

Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các công việc sau:

- Tham mưu và giúp Lãnh đạo trường trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến và tổ chức thực hiện chương trình, mục tiêu đào tạo, giúp Lãnh đạo trường trong công tác tuyển sinh các khóa, các hệ đào tạo trong trường.

- Tham mưu Ban giám hiệu trong công tác tổ chức, xây dựng, triển khai các công việc liên quan đến đào tạo thạc sĩ, công tác văn bằng - chứng chỉ tại trường.

- Duyệt các văn bản của phòng Đào tạo gửi Ban giám hiệu, các đơn vị trong và ngoài Nhà trường.

- Ký các văn bản theo uỷ quyền của Hiệu trưởng.

- Các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

  1. TS. Bùi Thu Phương - Phó trưởng phòng

Trực tiếp phụ trách các công việc sau:

- Phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các công việc liên quan tự đánh giá trường, tự đánh giá chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Giám sát việc thực hiện các công việc, nhiệm vụ của các cá nhân hoặc bộ phận trong phòng có liên quan đến công việc được giao quản lý.

- Ký một số loại thông báo, đề nghị liên quan đến các công việc được Trưởng phòng giao.

- Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

II. Nhiệm vụ các chuyên viên trong phòng:

1. ThS. Hoàng Thị Hà

- Tổng hợp dữ liệu từ các chuyên viên quản lý các khoa, soạn thảo các quyết định có liên quan như xét lên lớp, xét cảnh bảo học tập, xét dự thi và công nhận tốt nghiệp, sinh viên quá thời gian đào tạo.

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

2. ThS. Trịnh Thị Nhung

- Quản lý hoạt động đào tạo các ngành: Quản lý đất đai, Khoa học đất, Bất động sản, Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật trắc địa bản đồ, Luật, Công nghệ kỹ thuật môi trường.

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

3. ThS. Phạm Thị Quỳnh Anh

- Quản lý hoạt động đào tạo ngành: Kế toán, Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên, Quản trị kinh doanh, Marketting

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

4. CN. Đồng Sỹ Nguyên

- Quản lý hoạt động đào tạo các ngành: Công nghệ thông tin, Quản lý tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn biển, Quản lý biển, Logistic và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị khách sạn, Sinh học ứng dụng.

- Phụ trách nhận điểm thi từ phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

5. CN. Hồ Thanh Sang

- Quản lý hoạt động đào tạo các ngành: Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững, Khí tượng và khí hậu học, Thủy văn học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Ngôn ngữ Anh, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

6. ThS. Phạm Minh Ngọc

- Quản lý hoạt động đào tạo ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

7. ThS. Nguyễn Như Hải

- Triển khai hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ, thực hiện các dự án nhiệm vụ chuyên môn: Xây dựng, mở mới các dự án nhiệm vụ chuyên môn; Quản lý, triển khai thực hiện các dự án nhiệm vụ chuyên môn; Thẩm định chương trình đào tạo; Cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ; Mở mới các ngành đào tạo; Báo cáo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng tháng; Quyết toán hàng năm các dự án nhiệm vụ chuyên môn…

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

8. ThS. Trần Ngọc Yến

- Kết hợp cùng đ.c Trần Ánh Dương trong công tác tổ chức thi, học lại… .

- Kết hợp cùng đ.c Đặng Thị Loan chuyên trách liên quan đến công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng đào tạo

- Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ của phòng

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

9. ThS. Vũ Thị Hiền

- Tổng hợp kế hoạch đào tạo, xây dựng thời khóa biểu của tất cả các khóa hệ đại học, liên thông đại học chính quy.

- Quản lý phần mềm đăng ký học tín chỉ, lập kế hoạch và tổ chức cho sinh viên đăng ký học tín chỉ trực tuyến.

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

10. ThS. Ngô Thị Quý

- Lập hồ sơ và thực hiện các công việc liên quan đến cấp văn bằng chứng chỉ, hủy phôi bằng hàng năm.

- Xác minh văn bằng, chứng chỉ của sinh viên, học viên trong Trường và thí sinh dự thi tuyển sinh vào Trường.

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

11. ThS. Trần Ánh Dương

- Tổ chức, xây dựng kế hoạch liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi giữa học phần và kết thúc học phần cho sinh viên.

- Xây dựng kế hoạch, quản lý và triển khai thực hiện trên phần mềm về học lại, học cải thiện điểm cho sinh viên các hệ đào tạo chính quy.

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công

12. ThS. Trần Thị Thanh Minh

 - Thực hiện công tác khảo sát, tổng hợp kết quả khảo sát và lập báo cáo khảo sát do phòng chủ trì. Phối hợp với các đơn vị để thực hiện tổng hợp kết quả khảo sát và lập báo cáo khảo sát toàn trường.

- Quản lý và triển khai các hoạt động về giảng viên thỉnh giảng trong toàn trường.

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

13. ThS. Trần Thị Phương Thảo

- Triển khai, thực hiện các công việc liên quan đến công tác Tuyển sinh hàng năm trình độ Đại học, Thạc sĩ.

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

14. ThS. Đinh Ngọc Hiếu

- Triển khai các công việc liên quan Công nghệ thông tin trong tuyển sinh: Thao tác trên cổng thông tin, cơ sở dữ liệu trên phần mềm của Bộ giáo dục và Đào tạo.

- Xây dựng báo cáo thống kê, tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh, Đề án tuyển sinh, hướng dẫn công tác tuyển sinh.

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

15. KS. Đặng Thị Loan

- Cán bộ chuyên trách liên quan đến công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng đào tạo: Tự đánh giá trường, tự đánh giá chương trình đào tạo.

- Cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công

16. CN Nguyễn Việt Anh

- Phối hợp cùng đ.c Hiếu triển khai các công việc liên quan Công nghệ thông tin trong tuyển sinh: Thao tác trên cổng thông tin, cơ sở dữ liệu trên phần mềm của Bộ giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.