Chuyển tới nội dung

QUYẾT ĐỊNH_Về việc buộc thôi học theo kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên trình độ đại học chính quy các khóa 7, 8, 9

12.03.2021

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Buộc thôi học theo kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên trình độ đại học chính quy các khóa 7, 8, 9 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Phòng Công tác sinh viên có trách nhiệm thông báo trả về địa phương đối với những sinh viên trên trong thời gian 1 tháng kể từ khi có Quyết định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Đào tạo, Công tác sinh viên, Thanh tra Giáo dục và Pháp chế, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục, Kế hoạch - Tài chính. Trưởng các khoa: Công nghệ thông tin; Môi trường; Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên và môi trường; Trắc địa, bản đồ và thông tin địa lý; Lý luận chính trị và những sinh viên có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác