Chuyển tới nội dung

ĐỀ NGHỊ HOÃN THI DO TRÙNG LỊCH THI HK II năm học 2019-2020

27.05.2020

1. Đối tượng đăng ký:

Áp dụng đối với SV hệ chính quy trình độ đại học, liên thông đại học bị trùng lịch thi .

2. Thời gian đăng ký:

Trước khi thi môn thi bị trùng lịch thi 04 ngày.

 3. Sinh viên gửi yêu cầu hoãn thi  (TẠI ĐÂY)

Bài viết khác