Chuyển tới nội dung

TB_tổ chức kiểm tra đánh giá các học phần học kỳ II và triển khai thực hiện khóa luận, luận văn tốt nghiệp năm học 2020-2021 trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

11.05.2021

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức kiểm tra đánh giá các học phần học kỳ II và triển khai thực hiện khóa luận, luận văn tốt nghiệp năm học 2020-2021 trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Căn cứ kế hoạch, thời khóa biểu học trực tuyến kỳ II năm học 2020-2021, nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra của học phần, phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Nhà trường thông báo cách thức kiểm tra, đánh giá các học phần và triển khai thực hiện khóa luận, luận văn tốt nghiệp như sau:

1. Đánh giá điểm quá trình: Các khoa/bộ môn lựa chọn phương thức, cách thức đánh giá đảm bảo đáp ứng yêu cầu, chất lượng, chuẩn đầu ra của từng học phần. Việc báo cáo kết quả đánh giá được thực hiện theo quy định của Nhà trường.

2. Thi kết thúc học phần, thi giữa học phần (đối với các học phần từ 4 tín chỉ trở lên): Nhà trường chỉ tổ chức thi khi học viên, sinh viên đã quay trở lại Trường theo quy chế đào tạo hiện hành.

3. Công cụ kiểm tra đánh giá: Nhà trường đã triển khai giảng dạy trực tuyến trên nền tảng công cụ Google Classroom. Giảng viên có thể sử dụng công cụ này để thiết lập, tổ chức các hình thức kiểm tra đánh giá (hướng dẫn đính kèm). Trường hợp giảng viên sử dụng công cụ kiểm tra đánh giá khác thì phải được thống nhất trong khoa/bộ môn. Khoa/bộ môn có trách nhiệm lưu trữ các thông tin liên quan trong quá trình giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên, sinh viên như: Bài giảng, học liệu điện tử; các bài kiểm tra, đánh giá, mức độ chuyên cần… nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng, thanh tra, kiểm tra sau này.

4. Khoa/bộ môn tổ chức triển khai thực hiện khóa luận, luận văn tốt nghiệp cho học viên, sinh viên theo hình thức trực tuyến để đảm bảo tiến độ chung của Nhà trường. Tùy theo tình hình dịch bệnh, Nhà trường sẽ hướng dẫn công tác bảo vệ khóa luận, luận văn tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến sau.

Phòng Đào tạo có trách nhiệm phối hợp các khoa/bộ môn và các đơn vị có liên quan để rà soát và tổ chức hoạt động giảng dạy, kiểm tra đánh giá các học phần học trực tuyến qua mạng; Kịp thời cập nhật, điều chỉnh kế hoạch học tập, thời khóa biểu trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đảm bảo kế hoạch, tiến độ chung của Nhà trường.

Trên đây là giải pháp tạm thời theo tình hình thực tế. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo Ban giám hiệu (thông qua Phòng Đào tạo) để được xem xét và kịp thời giải quyết. Nhà trường thông báo để các đơn vị, học viên, sinh viên của Trường biết và thực hiện.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác