Chuyển tới nội dung

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên đào tạo liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học, đợt I năm 2021

09.03.2021

QUYẾT ĐỊNH: 

Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho 24 sinh viên đào tạo liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học (có phụ lục kèm theo). 
 
 
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Trưởng các Phòng: Đào tạo, Công tác sinh viên, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục, Thanh tra giáo dục và Pháp chế, Kế hoạch - Tài chính; Trưởng các khoa: Khí tượng Thủy văn, Quản lý đất đai; các cá nhân, đơn vị có liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác