Chuyển tới nội dung

ban hành Quy định về tổ chức thực hiện và bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp; tổ chức học các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên trình độ đại học

09.08.2021
ban hành Quy định về tổ chức thực hiện và bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp; tổ chức học các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên trình độ đại học

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác