Chuyển tới nội dung

KẾ HOẠCH Tổ chức thi kết thúc học phần đối với các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khóa 8 năm học 2021-2022

24.05.2022

1. Về thời gian thi
Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khóa
8 được tổ chức thi trong 01 ngày, thứ Bảy ngày 28/5/2022. Về thời gian thi và hình thức
thi cụ thể thực hiện theo thông báo số 1447/TBTL-TĐHHN ngày 26/4/2022 của trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Riêng đối với thời gian bắt đầu thi ca 1 được điều chỉnh từ 8h sang 7h30 ngày 28/5/2022
2. Địa điểm phòng thi và phòng điều hành thi
Riêng đối với lớp ĐH8KE4 thi tại phòng A.610 được điều chỉnh sang phòng A.304.
Phòng điều hành thi: phòng A.610
3. Các thông tin khác xem chi tiết trong tệp tin đính kèm phía dưới

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác