Chuyển tới nội dung

Xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên khóa 7, 8, 9

03.03.2021

KẾ HOẠCH

V/v Xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên khóa 7, 8, 9

Căn cứ văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BGDĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 847/QĐ-TĐHHN, ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội và Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xây dựng kế hoạch xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2020-2021 như sau

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác