Chuyển tới nội dung

Về việc công nhận sinh viên đại học chính quy đủ điều kiện cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh (đợt xét 2 năm 2021)

14.04.2021

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 01 sinh viên đại học chính quy đủ điều kiện cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Cụ thể như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Đàm Thắng - Mã sinh viên: 1611061034

- Lớp: ĐH6C3 - Ngày sinh: 20/02/1998

- Nơi sinh: Bắc Ninh - Điểm TBC môn học: 7.04

- Xếp loại: Khá

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Đào tạo, Thanh tra Giáo dục và Pháp chế, Công tác sinh viên; Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng; Trưởng khoa Công nghệ thông tin và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác