Chuyển tới nội dung

TB_Về việc tổ chức học các học phần Kỹ năng mềm thuộc chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đối với sinh viên trình độ đại học chính quy; đại học vừa làm vừa học; liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

05.04.2021

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức học các học phần Kỹ năng mềm thuộc chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đối với sinh viên trình độ đại học chính quy; đại học vừa làm vừa học; liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

Căn cứ các chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy; đại học vừa làm vừa học; liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học từ khóa 5 trở đi, sinh viên phải tích lũy đủ 4 tín chỉ học phần kỹ năng mềm gồm: 2 tín chỉ bắt buộc trong chương trình đào tạo và 2 tín chỉ tự chọn.

1. Đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy; đại học vừa làm vừa học; liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học từ khóa 5 đến khóa 8 Ngoài 2 tín chỉ học phần Kỹ năng mềm là học phần bắt buộc đã có trong chương trình đào tạo, sinh viên cần bổ sung thêm 2 tín chỉ học phần Kỹ năng mềm thuộc chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Các học phần này do trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức và quản lý. Sinh viên có nguyện vọng đăng ký học liên hệ trực tiếp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên (tầng 2 – Nhà C).

2. Đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy; đại học vừa làm vừa học; liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học từ khóa 9 trở đi Ngoài 2 tín chỉ học phần Kỹ năng mềm bắt buộc đã có trong chương trình đào tạo, 2 tín chỉ học phần Kỹ năng mềm tự chọn đã được đưa vào chương trình đào tạo và chuyển thành học phần kỹ năng gắn với ngành nghề đào tạo.

Vì vậy, sinh viên không cần phải học bổ sung thêm 2 tín chỉ học phần Kỹ năng mềm thuộc chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo như các khóa trước đó.

Nếu sinh viên có thắc mắc về chương trình đào tạo cần liên hệ cố vấn học tập để được giải đáp và hướng dẫn. Nhà trường yêu cầu các khoa, bộ môn thông báo đến sinh viên được biết và thực hiện./

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác