Chuyển tới nội dung

Quyết định Miễn, giảm học phí từ học kỳ II năm học 2020-2021 và các học kỳ tiếp theo cho sinh viên (bổ sung)

18.05.2021

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn 100% học phí học kỳ II năm học 2020-2021 đến hết khóa học: 01 sinh viên, Giảm 70% học phí học kỳ II năm học 2020-2021: 05 sinh viên, Giảm 50% học phí từ học kỳ II năm học 2020-2021 đến hết khóa học: 01 sinh viên.

Điều 2. Phòng Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm hoàn trả tiền học phí thuộc các đối tượng trên đã nộp học phí tại trường theo mức quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Kế hoạch – Tài chính, Công tác sinh viên, Đào tạo; Trưởng các Khoa, Bộ môn và sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác