Chuyển tới nội dung

Quyết định Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ II năm học 2020-2021

19.04.2021

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ II năm học 2020-2021: 13 sinh viên (danh sách đính kèm).

Điều 2: Mức hỗ trợ chi phí học tập cho từng đối tượng như sau: (Mức lương cơ sở: 1.490.000đ/ tháng). - Sinh viên là người dân tộc thiểu số mức hỗ trợ 1 tháng bằng 60% mức lương cơ sở và được hưởng 10 tháng/ năm học/ sinh viên (5 tháng/ học kỳ/ sinh viên). - Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người mức hỗ trợ 1 tháng bằng 100% mức lương cơ sở và được hưởng 12 tháng/ năm học/ sinh viên (6 tháng/ học kỳ/ sinh viên).

 Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Công tác sinh viên, Đào tạo, Kế hoạch - Tài chính; Trưởng các Khoa, Bộ môn và sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác