Chuyển tới nội dung

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 1 năm 2021

07.04.2021

QUYẾT ĐỊNH:

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Điều 1. Phê duyệt danh sách 38 thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Thường trực Hội đồng tuyển sinh, Trưởng các đơn vị thuộc Trường và thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác