Chuyển tới nội dung

Kỷ luật buộc thôi học học viên, sinh viên do vi phạm quy chế công tác sinh viên đối với các chương trình đào tạo Thạc sỹ, Đại học hệ chính quy

04.07.2021

Kỷ luật buộc thôi học học viên, sinh viên do vi phạm quy chế công tác sinh viên đối với các chương trình đào tạo Thạc sỹ, Đại học hệ chính quy

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác