Chuyển tới nội dung

Giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

09.05.2021

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ các đơn vị quản lý chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Danh sách đơn vị quản lý và chuyên ngành đào tạo tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị quản lý chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ được thực hiện theo Quyết định số 3056/QĐ-TĐHHN, ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác