Chuyển tới nội dung

Công nhận kết quả xét cảnh cáo học vụ, dừng học và buộc thôi học học kỳ 1 năm học 2020-2021 cho học viên cao học khóa CH5B và CH6A

13.06.2021

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận kết quả xét cảnh cáo học vụ, dừng học và buộc thôi học, học kỳ 1 năm học 2020-2021 cho 125 học viên cao học khóa CH5B và CH6A (có danh sách kèm theo).

Trong đó:

- Số học viên cảnh cáo học vụ: 03

- Số học viên dừng học: 0

- Số học viên buộc thôi học: 01

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Đào tạo, Công tác Sinh viên, Thanh tra Giáo dục và Pháp chế, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục, Kế hoạch - Tài chính; Trưởng các khoa: Môi trường, Quản lý đất đai, Kinh tế tài nguyên và môi trường, Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý, Khí tượng Thuỷ văn và những học viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác